• tto@etu.edu.tr

Tübitak Destekleri

TÜBİTAK Ulusal Destek Programları ile Türkiye’deki özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek ve bu yolla Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, proje esaslı Ar-Ge faaliyetlerini desteklemektedir.

Bu program kapsamında 1995-2012 yılları arasında 16.422 proje başvuru yapılmıştır. Bu projelerden 9.721 proje destek kapsamında değerlendirilmiştir ve verilen desteklerin toplam tutarı TL üzerinden 2,9 milyar TL’dir.  Ayrıca bu desteklerle 5,6 milyar TL’lik Ar-Ge Hacmi oluşturulmuştur. Her geçen yıl destek miktarları giderek artmaktadır.

Yapılan başvurularda projelerin %75’i KOBİ’lere, %25’i ise büyük işletmelere ait olduğu belirtilmiştir. Destek alan kuruluşların, büyük bir çoğunluğunu yine KOBİ’ler oluşturmaktadır.

  • Hepsi
  • Araştırmacılar
  • Girişimciler
  • Sanayi

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ağırlık vermesini sağlamak, amacıyla hazırlanan geri ödemesiz destek programıdır.

1501 – TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Ülke sanayisine Ar-Ge yeteneği ve kültürü kazandırarak, teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için kuruluşların yenilikçi projelerini desteklemektir.

1512 – TÜBİTAK Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, nitelikli istihdam ve ülke ekonomisi için değer katacak teşebbüslere dönüştürebilmeleri içindir.

1503 – TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek, “Proje Pazarı” etkinliklerini desteklemektir.

1007 – TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla açılan destek programıdır.

1511 – TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Programı

Ulusal öncelikli alanlarda Türkiye’de yerleşik katma değer oluşturan kuruluşların Ar-Ge ve yenilikçi projelerini desteklemektir.

1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı

Ulusal ve uluslar arası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi içindir.

1301 - TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) Destekleme Programı

İşbirliğinin somut çıktılara dönüşmesini sağlamak üzere kurulacak işbirliği ağlarının ve platformların kurulmasını desteklemektir.

1505 – TÜBİTAK Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Büyük ölçekteki kurumların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da hizmete dönüştürülerek sanayiye aktarılmasıyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır.

1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

Girişim Sermayesi Destekleme Programı, yenilikçi KOBİ ölçeğindeki şirketlerin başlangıç ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılmıştır.

1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı

Türk bilim insanlarının araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve Ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanmasıdır.

1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Avrupa Birliği Çerçeve Programları altında ortak proje çağrılarına çıkan programlar ve benzeri uluslararası programlara sunulan uluslararası ortaklı araştırma geliştirme projelerinin desteklenmesi için oluşturulmuştur.

T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi

193, 5520 ve 5746 sayılı kanunlarla sağlanan Ar-Ge indiriminden yararlanmak için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yapılır.